Astos Menu

28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια ζώσης

         
 Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής 

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

1. Γεωργίτση Γεώργιο

2. Γκερεχτέ Λάζαρο

3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο

4. Κιοσέ Ιωάννη

5. Βόσδου Σωτήριο

6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 08/07/2024 και  ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Πλωτών Εγκαταστάσεων και Αντλιοστασίου Αρδευτικού Ιμέρων»

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ. ΒΟΙΟΥ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.785.000,00 € (με ΦΠΑ) Ανάδοχος: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ»

4. Έγκριση 1ης Παράτασης του έργου: « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΕΠΑΝΟΥ (Τ2)- ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ (Τ3-Τ4) ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

5. Έγκριση χορήγησης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ»ΧΡ.ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

6. Έγκριση 2 ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑΣ-ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΤΔ Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

8. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης Τμηματικών Ενδεικτικών Προθεσμιών του έργου:   «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

10. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδικές Προσβάσεις σε Επιχειρήσεις Πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης»

11. Έγκριση συγκρότησης  Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/08»

12. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου για το έργο: «Προμήθεια για την αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης εντός Δ.Ε. Νεάπολης»

13. Έγκριση συγκρότησης  Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση τοιχείου και διαμόρφωση κοίτης ρέματος στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου»

14. Έγκριση συγκρότησης  Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Διαγράμμιση – Κοπή βλάστησης σε τμήματα του Επαρχιακού Δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Κοζάνης»

15. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην καθιερωμένη εκδήλωση του ανταμώματος των χωριανών στα Κρανίδια

16. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρόβαλτου «ΤΑ ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ»

17. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΕΡΜΑΚΙΩΤΕΙΑ»

18. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον πολιτιστικό Σύλλογο Κρόκου ‘’Ιωακείμ Λιούλιας’’

19. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους

20. Έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 άνω της ΔΥΠΑ (5ο Πρόγραμμα Κοζάνη - Πτολεμαΐδα)

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης, πακετοποίησης και μεταφοράς παλαιού αρχειακού υλικού, διαφόρων υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από αποθήκη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

22. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

23. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

24. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

25. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας

26. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βατερού

27. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

28. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας  οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων   

29. Διαπίστωση επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε» μέλος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , προσωρινός ανάδοχος του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ» Προϋπολογισμού : 2.199.859,20 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α)

30. Έγκριση Συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, του έργου της ΣΑΝΠ 241 με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ»  Προϋπολογισμού  218.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

31. Έγκριση Συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΦΕΡΤΩΝ» Προϋπολογισμού: 210.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

32. Έγκριση Συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού  150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

33. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης καθώς και τους όρους αυτής μεταξύ Π.Δ.Μ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο : «Μελέτες προετοιμασίας διαμόρφωσης του συνολικού περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου της Πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης»

34. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2024-2025» προϋπολογισμού 216.057,60 € με Φ.Π.Α.

35. Έγκριση 4ης τροποποίησης για το έτος 2024 του Πίνακα  έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ441) κ.ε. 2023ΝΠ44100013  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)(2014ΕΠ54100002)

36. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύς της αριθμ. 112139/12-7-2022 (22WYMV010919079) Σύμβασης, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & κίνησης, για τα έτη 2022-2023  στην ΠΕ Καστοριάς

37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

38. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

39. Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς

40. Έγκριση του Πρακτικού Νο 8/2024 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς & οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 2/2024 για την «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Π.Ε. Φλώρινας»

41. Έγκριση Παράτασης ισχύος της αρ. πρ. 112999/14-07-2022 Σύμβασης ΄΄Καθαρισμού βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου΄΄ έως και 21-10-2024»

42. Έγκριση 2ης Τροποποίησης (Τροπ.2) του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2024

43. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € 

44. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 €

45. Έγκριση του Πρακτικού Νο 9/01-07-2024 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες της αριθ. 978/2024 Απόφασης Π.Ε. στο πλαίσιο του υπ’ αριθ. 349330 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 75555/14-05-2024 με ΑΔΑΜ: 24PROC014742247 2024-05-14 - 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολ. έτος 2024-2025

46. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον καθαρισμό εκτάσεων στον οικισμό «Καληράχη» του Δήμου Γρεβενών για λόγους προστασίας έναντι πυρκαγιάς, ποσού 4.050,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

47. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2024»

48. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 17ης Ιανουαρίου 2024 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥΣ»

49. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου στα Γρεβενά, με θέμα «ΟΡΕΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ - Όψεις τοπικής ιστορίας. Από την προϊστορία και τους αρχαίους Μακεδόνες στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό»

50. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Μολόχας Βοΐου

51. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση του Ετήσιου Ανταμώματος Γουλών 2024

52. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Καθαρισμός και Κατασκευή Τεχνικών σε Αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή Δρεπάνου (Τ2)-Μαυροδενδρίου (Τ3-Τ4)»

53. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ»

54. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 11Ο Ρίβερ Πάρτι της Χρυσαυγής Βοϊου

55. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205) 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών 

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου